Na naszej stronie używamy plików cookies. Chcielibyśmy poprosić Cię o zgodę na przechowywanie ich na Twoim urządzeniu. Nie będziemy ustawiać opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, odwiedź tę stronę

Odmów


Regulamin

Internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na stronie www.bilety-lotnicze.com.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 kc stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Agencją Turystyczną Kompas z siedzibą w Toruniu przy ul. Kopernika 5 zwaną dalej Sprzedającym a będącym operatorem portalu.

Warunkiem skorzystania z systemu rezerwacji na stronie www.bilety-lotnicze.com.pl jest pełna akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

I. Definicje użyte w regulaminie

 1. www.bilety-lotnicze.com.pl - system komputerowy umożliwiający Klientowi wyszukanie połączeń lotniczych na dowolnych trasach, w dowolnych terminach, a następnie ustalenie ceny biletu lotniczego, dokonanie rezerwacji lotu i zakupu biletu.
 2. Bilet lotniczy - potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego.
 3. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna.
 4. Pasażer - osoba odbywająca podróż na podstawie zakupionego biletu lotniczego.
 5. Sprzedający - Agencja Turystyczna Kompas jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na stronie www.bilety-lotnicze.com.pl. Agencja Turystyczna Kompas jest akredytowana w IATA (International Air Transport Association – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji oraz wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych.
 6. Przewoźnik - przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego.

II. Cel funkcjonowania systemu

Celem funkcjonowania systemu jest umożliwienie Klientowi ustalenia odpowiedniej trasy i terminu przelotu, dokonania rezerwacji oraz zakupu biletu lotniczego.

III. Oświadczenia Klienta

Klient oświadcza, że:
 1. Jest osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobą prawną.
 2. Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi / danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach oraz prawdziwymi danymi osobowymi pasażera.
 3. Upoważnia Sprzedającego do przetwarzania swoich danych oraz danych pasażera w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, a w związku z tym upoważnia również Sprzedającego do ich przekazania Przewoźnikowi w tych samych celach.
 4. Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Korzysta z systemu rezerwacji wyłącznie w celu wyszukania odpowiednich połączeń lotniczych, zapytania o ich cenę, dokonania rezerwacji i zakupu biletów lotniczych

IV. Oświadczenia sprzedającego

 1. Sprzedający oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet
  2. z tytułu nieprawidłowego wskazania prze Klienta danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego
  3. za działania lub zaniechania Przewoźników, w tym za zmiany bądź anulowanie rezerwacji Klienta
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu.
 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór taryfy, jak również za spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy.
 3. Sprzedający oświadcza, że w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego konieczne jest wskazanie przez Klienta jego danych osobowych oraz danych osobowych pasażera.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Turystyczna Kompas z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 5.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Agencję Turystyczną Kompas z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 5 oraz na przekazanie danych Przewoźnikom w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych. Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy marketingowej.
 6. Podanie adresu e-mail jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia rezerwacji lotniczej oraz do dalszego kontaktu z Klientem w celu realizacji rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.

V. Rezerwacja i zakup biletu lotniczego

 1. Wybór połączenia lotniczego
  W celu dokonania wyboru połączenia Klient portalu podaje we właściwych rubrykach następujące informacje: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data powrotu, liczba pasażerów, rodzaj taryfy, preferowany przewoźnik, status osoby podróżującej (np. student, dziecko, senior), swoje dane osobowe, dane osobowe pasażera oraz adres e-mail, a także sposób płatności za bilet.
 2. Rezerwacja - złożenie oferty zakupu biletu lotniczego
  Po dokonaniu przez Klienta wyboru połączenia lotniczego i po złożeniu zapytania o możliwość rezerwacji, otrzyma on od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, o ile rezerwacja taka będzie możliwa. W potwierdzeniu rezerwacji wskazany zostanie w szczególności:
  1. numer rezerwacji w formacie „Rezerwacja XXXXXX”,
  2. cena biletu lotniczego
  3. wszystkie pozostałe koszty związane z jego zakupem (opłata za wystawienie biletu*, ewentualne ubezpieczenie, dopłata za wysyłkę biletu papierowego)
  4. okres ważności rezerwacji (czas na wykup)
  Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich. Z uwagi na podawanie przez linie lotnicze opłat lotniskowych w USD cena może ulec niewielkim zmianom w zależności od dziennego kursu USD. Podawana cena jest informacyjna i tylko potwierdzenie ceny biletu przez pracownika biura jest wiążące.

  (*) Opłata za wystawienie biletu ("transaction fee") jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy. Za bilety zarezerwowane w serwisie www.bilety-lotnicze.com.pl pobierane są następujące opłaty "transaction fee" bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

  Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza):
  1. 61 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce
  2. 80 PLN za bilet na połączenia europejskie
  3. 110 PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne)
   • Niemowlę (0-2):
   • 50 PLN za bilet


  Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży. Z uwagi na dynamiczny podział miejsc w samolotach dokonywany przez Przewoźników, mogą oni jednostronnie skrócić okres ważności rezerwacji (pkt.d).

 3. Zakup biletu
  Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.
  W sytuacjach nadzwyczajnych*, niezależnych od operatora portalu, cena biletu może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy zamówieniem biletu a datą wystawienia. W takim przypadku Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
 4. Odwołanie rezerwacji
  • Przez Klienta
   Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po zawarciu umowy przewozu odwołanie rezerwacji i zwrot biletu możliwy jest na warunkach określonych w sekcji VIII.

  • Przez Sprzedającego
   Potwierdzona rezerwacja może zostać odwołana przez Sprzedającego w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Klienta taryfę. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wpłaconych kwot na poczet biletu.

VI. Sposoby i warunki płatności

 1. zapłata kartą kredytową
  W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:
  • rodzaj karty / VISA, MASTERCARD
  • numer karty
  • kod CVC/CVV
  • data ważności karty
  • imię i nazwisko właściciela karty
  Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.

  W przypadku płatności kartą kredytową NALEŻĄCĄ do jednego z Pasażerów, bilet będzie wystawiony w godzinach pracy Agencji Turystycznej Kompas bezzwłocznie po otrzymaniu rezerwacji. W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.) pracownik Agencji Turystycznej Kompas skontaktuje się z Państwem.

  W przypadku płatności kartą kredytową NIE NALEŻĄCĄ do jednego z Pasażerów, Klient zobowiązany jest do przesłania w terminie ważności rezerwacji faksem lub e-mailem następujących dokumentów:
  • pełnomocnictwa właściciela
  • kserokopii karty kredytowej
  • kserokopii dowodu tożsamości właściciela karty kredytowej
  W przypadku niespełna tego wymogu bilet nie zostanie wystawiony, karta kredytowa nie zostanie obciążona a rezerwacja zostanie anulowana.

  UWAGA! Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający może zgłosić je odpowiednim organom ścigania.
 2. zapłata przelewem bankowym
  Zapłata przelewem bankowym dokonywana jest na następujący rachunek bankowy:

  Agencja Turystyczna Kompas
  ul. Kopernika 5, 87-100 Toruń
  Bank: BANK ZACHODNI WBK SA O/TORUŃ
  numer rachunku: 14109015060000000050021080


  W poleceniu przelewu należy bezwzględnie wpisać imię i nazwisko Pasażera(ów) oraz numer rezerwacji w formacie XXXXXX. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest w ostatnich dniach tygodnia (czwartek, piątek) lub gdy "time limit" (czas na wykup rezerwacji) jest bliski, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu:
  • mailem w formie pliku .pdf generowanego z systemu bankowego; zrzut ekranu ('screenshot') z systemu bankowego nie jest dowodem wykonania przelewu bankowego.
  • faksem na numer (056) 62 10 016 w formie dokumentu z pieczęcią memoriałową banku


  • Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

   Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów o dokonywanie wyłącznie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.

 3. zapłata gotówką
  Klient może dokonać płatności za rezerwację gotówką w naszym biurze.

VII. Dostarczenie biletu

 1. Dostarczenie biletu lotniczego następuje pocztą elektroniczną.

VIII. Zwrot zakupionego biletu

 1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, że określone przez Przewoźnika dla danej taryfy warunki zezwalają na to.
 2. Taryfa określa ponadto, czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet.
 3. W celu dokonania zwrotu biletu Klient musi go dostarczyć na swój koszt do siedziby Sprzedającego nie później, niż na 24 godziny przed czasem rozpoczęcia podróży, po wcześniejszym zgłoszeniu i anulowaniu rezerwacji.
 4. Zwrot należności za bilet, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, następuje w zależności od tego w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:
  1. w przypadku dokonania zapłaty gotówką - zwrot następuje w punkcie obsługi Sprzedającego, w którym nastąpiła zapłata za bilet
  2. w przypadku dokonania zapłaty przelewem - zwrot następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
  3. w przypadku dokonania zapłaty kartą kredytową - zwrot następuje poprzez uznanie numeru karty kredytowej, z której dokonana została zapłata, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zwrotu biletu

IX. Zasady odpowiedzialności

 1. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nie odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych danych niezbędnych do wystawienia biletu lub nie spełniania przez Klienta wymogów właściwych dla wybranej przez niego taryfy, z powodu siły wyższej, strajku lub lokautu pracowników Przewoźnika bądź pracowników obsługi naziemnej lotniska.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Mamy 34 lata!

Platforma Amadeus
Amadeus logo

Visa Mastercard Mtransfer Santander Inteligo American_express Dinners_club Pci_dss

Lot Lufthansa Swiss Air_france_klm Turkish Finnair Cathay_pacific British_airways Aeroflot Austrian_airlines Sas Fly_emirates Thai Czech Air_berlin Qatar_airways China_airlines Japan_airlines Aegean_airlines Hainan

Ryanair Wizzair Germanwings Norwegian Easyjet

Sindbad

PFR